Przechowywanie danych i wycofanie zgody

ProsteHistorie

Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została nam sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

Jeżeli dane przetwarzamy z uwagi na Twój udział w konkursie będą one przetwarzane jedynie przez czas jego trwania w tym rozstrzygnięcia i przekazania nagród. Jeżeli wymagane jest rozliczenie nagród z Urzędem Skarbowym, w takim wypadku dane będą przetwarzane przez okresy niezbędne dla potrzeb podatkowych, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Jeżeli w którejkolwiek chwili postanowisz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zgromadzone dla celów konkursowych zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli ustawowy obowiązek ich przechowywania.